Pozvánka na valnou hromadu dne 25.5.2021

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

BYTOVÁ SPOLEČNOST TEPLICE,  spol. s r.o.

obracím se na Vás jakožto na společníka společnosti BYTOVÁ SPOLEČNOST TEPLICE, spol. s r.o., IČO: 467 08 561, se sídlem Štúrova 667/9, Trnovany, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 2308 (dále jen „Společnost“).

V souladu s ustanovením § 181 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), Vám oznamuji,

že svolávám valnou hromadu Společnosti (dále jen „VH“).

VH se uskuteční dne 25.5. 2021 v 11.00 hod., místem konání VH jsou Teplice, Trnovany, Štúrova 667/9, tj. sídlo Společnosti.

Program VH je následující:

  1. Zahájení valné hromady. Ověření řádného a včasného svolání valné hromady. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2020.
  3. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty společnosti za rok 2020.
  4. Závěr.

Návrh usnesení VH:

  • Valná hromada zvolila 

 

  • za předsedu této valné hromady a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) osobu:      Hana Filipek, nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice
  • za zapisovatele osobu:      Mgr. Roman Bělohlavý, IČO: 714 72 614, advokát se sídlem Moskevská 1461/66, 360 01 Karlovy Vary
  • Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní rok 2020.
  • Valná hromada Společnosti rozhoduje, že nevyplacený zisk ve výši 2.234.641,10 Kč bude poukázán na účet 428 nerozdělený zisk minulých let.

Tímto Vás, jakožto společníka Společnosti, zvu na shora uvedenou VH.

 

S pozdravem

V Teplicích dne 21. 04. 2021

___________________________

Hana Filipek, jednatel

DOPORUČENĚ S DODEJKOU DO VLASTNÍCH RUKOU !

 

PŘÍLOHA - řádná účetní závěrka za účetní rok 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>